Privacy Policy (Iron Gym App)

Som si vedomý/á toho, že v rámci tréningu môže dôjsť k zraneniu, preto vyhlasujem, že pri tréningoch budem používať zdravý úsudok a vynaložím maximálne úsilie pre to aby nedošlo k zraneniu mňa ani iných účastníkov. V prípade ak zistím ohrozenie zdravia svojho, alebo iných účastníkov tréningu, okamžite toto zistenie oznámim trénerom.

Vyhlasujem, že som si vedomý/á, že tréningy v IRON GYM prebiehajú pod vedením trénerov, ktorých pokynmi sa budem riadiť. Som si vedomý/á svojho zdravotného stavu a beriem na seba plnú zodpovednosť za prípadne zranenia počas tréningov.

Potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov, netrpím žiadnou vážnou chorobou, zranením a ani nie som postihnutý/á na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na tréningoch v IRON GYM.

Súhlasím, aby sa fotografie, videonahrávky, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam, na ktorých budem zachytený/á zverejňovali na internetovej stránke IRON GYM a sociálnych sieťach.

Súhlasím s pravidlami o prihlasovaní a odhlasovaní sa s tréningov IRON GYM Prešov.

  • ak sa osoba prihlásená na tréning, tréningu nezúčastní a vopred neodhlási, budú jej stiahnuté 3 dni z mesačnej a 1 vstup z 8 vstupovej permanentky
  • po zakúpení 1 vstupu a neodhlásení sa s tréningu som povinný zaplatiť tento vstup na ďalšom tréningu v IRON GYM.
  • z tréningu je možné sa odhlásiť hodinu pred začatím daného tréningu.

Užívateľ pri registrácii do aplikácie „IRON Gym Prešov” udeľuje
prevádzkovateľovi, ktorý prevádzkuje aplikáciu „IRON Gym Prešov” osobné údaje užívateľa: používateľské meno a e-mailová adresa.